Disclaimer

Deze Disclaimer is van toepassing op elke pagina van de website www.trenker.be (hierna de website genoemd) beheerd door de farmaceutische laboratoria Trenker (hierna "wij" of "Trenker"). Trenker verzoekt u om de inhoud van dit document aandachtig te lezen voordat u de betreffende website op welke manier dan ook gebruikt. Om onze website te kunnen gebruiken, moet u uitdrukkelijk akkoord gaan met de inhoud van dit document. Indien dit niet het geval is, verzoeken wij u om de website onmiddellijk te verlaten.

Aard van de verstrekte informatie

De informatie die beschikbaar is op onze website is van algemene aard. De informatie is daarom niet geschikt voor persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan niet worden beschouwd als persoonlijk advies. Deze website wordt "zoals hij is" aangeboden en er wordt geen garantie gegeven.

Onze website is met de grootste zorg samengesteld. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, correct, accuraat en up-to-date is. Als u fouten opmerkt, laat het ons dan weten via e-mail of telefoon. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie zoals die op onze website wordt weergegeven. Als de gegevens van Trenker op internet afwijken van de gedrukte versie, prevaleert de gedrukte versie boven de online versie.

Aansprakelijkheid

Het gebruik van deze website (en de daarin opgenomen informatie) is uitsluitend op eigen risico van de gebruiker. Onder gebruik van deze website wordt onder meer verstaan het downloaden, stellen van vragen, bekijken, beluisteren (bijvoorbeeld advertenties), invullen en verzenden van formulieren, gebruikmaken van de aangeboden diensten (bijvoorbeeld informatieverzoeken) en het verrichten van handelingen (bijvoorbeeld het sluiten van een overeenkomst).

Trenker kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van zijn website of de onmogelijkheid om deze te raadplegen (inclusief, maar niet beperkt tot, onvolledige of onjuiste informatie, tijdsverlies, virussen, persoonlijke schade, verlies van kansen, gegevensverlies, winstderving, schade als gevolg van het verwijderen van de website, enz.). Er is echter geen bepaling die onze aansprakelijkheid uitsluit in geval van opzet, grove schuld, fraude, lichamelijk letsel of overlijden.

Wij streven ernaar om de website met alle redelijke en mogelijke middelen te beveiligen om eventuele overlast als gevolg van technische fouten zoveel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter geen ononderbroken toegang garanderen. Trenker behoudt zich ook het recht voor om zijn website zonder voorafgaande kennisgeving te beƫindigen.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar websites van derden of partners waarover wij geen controle (technisch of qua inhoud) hebben. Wij kunnen daarom geen garantie bieden voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie die daar wordt verstrekt (met name over Trenker-producten) of voor de beschikbaarheid van deze websites. Wij kunnen daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die daaruit voortvloeit.

Intellectueel eigendomsrecht

De inhoud van de website en de daarin opgenomen informatie, afbeeldingen, geluiden, teksten zijn beschermd door auteursrecht en databankrecht. Deze rechten behoren toe aan Trenker, tenzij anders vermeld. Teksten, afbeeldingen, video's en andere inhoud op onze website mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Trenker niet worden gereproduceerd of gebruikt, behalve voor het downloaden en bekijken van de website op een computer en/of het afdrukken van een kopie op papier voor persoonlijk en niet-professioneel gebruik.

Informatie over de website

De informatie, software, producten en diensten ("informatie") die op deze website of via deze website worden aangeboden, kunnen op verschillende manieren onvolledig zijn. Trenker garandeert niet de juistheid, betrouwbaarheid, actualiteit of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt zonder enige garantie verstrekt. Trenker wijst ook alle aansprakelijkheid af met betrekking tot virussen, zelfs als deze ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de website worden aangetroffen, en is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dergelijke virussen. Trenker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in de informatie op de website.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze Disclaimer te wijzigen. Als de Disclaimer wordt gewijzigd, zal deze wijziging worden aangekondigd op de startpagina van onze website en/of per e-mail. De wijzigingen worden van kracht 30 dagen na de aankondiging van de wijziging. Deze disclaimer is voor het laatst gewijzigd op 14 november 2022.

Privacy respecteren

Wij respecteren uw privacy. De persoonlijke gegevens die u op onze website invoert, worden vertrouwelijk behandeld. Voor meer informatie nodigen wij u uit om ons Privacy Statement te raadplegen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken Deze Disclaimer wordt beheerst door het Belgische recht. Alle eventuele geschillen die voortvloeien uit deze voorwaarden of op enigerlei wijze verband houden met deze website, worden voorgelegd aan de rechtbank van Nijvel, tenzij de wet anders bepaalt.

Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft over onze Disclaimer, kunt u deze richten aan: Trenker, 32 Avenue Thomas Edison, 1402 Thines.