Privacy Policy

Verschaffen van informatie door de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking aan de betrokkene tijdens de verwerving van persoonsgegevens

1. De ontvangen persoonsgegevens zijn verkregen door: 

Logo Laboratoires Pharmaceutiques Trenker

De Farmaceutische Laboratia Trenker
Maatschappelijke zetel: Avenue Thomas Edison 32 
1402 Thines (Nijvel)
België

T: +32 (0)2 374 02 53 
F: +32 (0)2 374 68 81

gdpr@trenker.be
staging.kweetix.com/trenker

 

2. De verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd op basis van artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

(a) de toestemming van de betrokkene, of 

(b) de noodzaak voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene deelnemende partij is, of 

(c) de noodzaak voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan de Laboratoria Trenker onderworpen zijn 

 

3.1 De Laboratoria Trenker gebruiken de tot hun beschikking gestelde gegevens na toestemming van de betrokkenen zodat deze gebruik kunnen maken van de diensten en producten aangeboden door de Laboratoria Trenker.   De Laboratoria Trenker gebruiken passende, relevante en beperkte gegevens met betrekking tot wat vereist is voor de doelen waarvoor deze gegevens worden verwerkt. 

 

3.2 De Laboratoria Trenker verplichten zich ertoe om nooit persoonsgegevens aan derden over te dragen of ze te gebruiken voor andere doeleinden dan de optimalisering en verbetering van de producten en diensten aangeboden door de Laboratoria Trenker en ontwikkeld in het kader van hun functie. 

 

4. De persoonsgegevens zijn bestemd voor de diensten van de Laboratoria Trenker die betrokken zijn bij de uitvoering of belast zijn met de door de betrokkene gebruikte dienst. 

 

5.1 De persoonsgegevens zullen bewaard worden tijdens de periode dat de betrokkene de dienst of het product van Trenker gebruikt en totdat de betrokkene de dienst stopzet.

 

5.2 Na deze periode zullen de gegevens worden verwijderd behalve als ze bewaard moeten worden voor de naleving van een wettelijke verplichting en/of in het algemeen belang. Daartoe nemen de Laboratoria Trenker technische en organisatorische maatregelen om, in het bijzonder, de naleving van het principe van gegevensminimalisering te kunnen verzekeren.

 

6. De betrokkene heeft het recht om aan de Laboratoria Trenker de rechtzetting of verwijdering van persoonsgegevens te vragen, om de gegevensverwerking te beperken, om zich te verzetten tegen de gegevensverwerking en om zijn recht op informatie en zijn recht op gegevensoverdacht te doen gelden.

 

7.1 In het geval dat de gegevensverwerking op basis van de toestemming van de betrokkene gebeurt, heeft de betrokkene het recht om zijn toestemming op elk moment in te trekken door de Laboratoria Trenker te verzoeken zijn persoonsgegevens te verwijderen, zonder afbreuk te doen aan de wettigheid van de verwerking, gebaseerd op de toestemming uitgevoerd vóór de terugtrekking ervan. Het volstaat om een eenvoudig verzoek te sturen naar gdpr@trenker.be 

 

7.2 De Laboratoria Trenker zullen op deze vraag antwoorden, voor zover deze intrekking geen schending van de wettelijke verplichting vormt die de verwerking, waaraan de Laboratoria Trenker onderworpen zijn, vereist. De verwijdering is niet mogelijk wanneer de gegevensverwerking gerechtvaardigd is op grond van het algemeen belang voor de volksgezondheid.

 

7.3 Wanneer de Laboratoria Trenker verzocht wordt om persoonsgegevens te verwijderen die ze eerder publiek maakten, dan zullen de Laboratoria Trenker,
rekening houdend met de beschikbare technologieën en kosten voor de uitvoering, redelijke maatregelen treffen, inclusief technische maatregelen, om de verantwoordelijken voor de gegevensverwerking erover te informeren dat de betrokkene de verwijdering door deze verantwoordelijken van elke link naar deze persoonsgegevens of elke kopie of reproductie hiervan aangevraagd heeft. 

 

8. De betrokkene heeft het recht om een klacht in te dienen bij een controleautoriteit. Voor België is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA:https://www.privacycommission.be/nl)

 

9.1 In het geval dat de gegevensverwerking gebeurt op basis van de voorwaarden opgenomen in artikel 2.2 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, is het verschaffen van persoonsgegevens een voorwaarde voor het afsluiten van een contract waarin dit een reglementair of contractueel karakter heeft. De betrokkene is verplicht om de persoonsgegevens te verschaffen.

 

9.2 Indien de betrokkene geen persoonsgegevens verschaft, kan hij geen gebruik maken van de betrokken diensten aangeboden door de Laboratoria Trenker.

 

10. Als de Laboratoria Trenker de intentie hebben om een verdere verwerking van persoonsgegevens uit te voeren voor een ander doel dan dat waarvoor de persoonsgegevens verzameld werden, dan verschaffen de Laboratoria Trenker de betrokkene eerst informatie over dit andere doel en alle andere relevante informatie.

Deel deze pagina
Cookies stellen ons in staat om onze diensten gemakkelijker aan te bieden. Door gebruik te maken van onze diensten, geeft u specifiek uw toestemming om cookies te gebruiken. Lees meer
Ok